• Project Management Manager

  Responsibilities

  บริหารจัดการตรวจสอบและควบคุมงานด้านการวางแผนโครงการ และทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ เพื่อให้การสั่งวัสดุก่อสร้างเปรียบเทียบกับแผนงานการก่อสร้างมีความสอดคล้องกันและเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพ

  • บริหารจัดการงานจัดทำแผนในการสั่งวัสดุก่อสร้างเปรียบเทียบกับแผนงาน
  • จัดทำแผนการใช้วัสดุประจำเดือน และประจำปี เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมประมูล จัดซื้อ จัดหา และจัดส่งวัสดุอุปกรณ์
  • จัดทำแผนงาน ทั้ง Annual Plan, Material Plan, Construction Plan, งบลงทุนประจำปี
  • ร่วมในการวิเคราะห์โครงการและนำเสนอวิธีแก้ปัญหา กรณีที่โครงการไม่เป็นไปตามแผน
  • ร่วมกับหน่วยงานก่อสร้างในการวางแผนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพในแต่ละโครงการ

  Qualifications & Requirements:

  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ด้านโยธาหรือวางแผนโครงการก่อสร้าง 9 ปีขึ้นไป

  Email your resume to hr@staffingsuccess-thailand.com